Quarterly Employment Survey

Rebecca Kennedy
Telephone: 028 9052 9218
Email: rebecca.kennedy@nisra.gov.uk
Twitter: @NISRA