Quarterly Employment Survey

Lynda Kennedy
Telephone: 028 9052 9351
Email: lynda.kennedy@nisra.gov.uk
Twitter: @NISRA